โครงสร้างบริหารงานผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

นายวิลาศ  ดวงเงิน

รอง ผอ. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสมัคร  ถิ่นจันดา

ผช. ผอ. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายภูมิ  เพ็ชรสุข

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

- งานสำนักงานกลุ่มงาน

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติดและอบายมุข

- งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

- งานสถิติและข้อมูลนักเรียน

- งานนิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน

- งานที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

- งานสำนักงานกลุ่มงาน

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- โรงเรียนวิถีพุทธ

- งานกิจกรรมนักเรียน

- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

- งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

- งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

- งานกิจกรรมหน้าเสาธง

- งาน TO BE NUMBER ONE

- งานวิทยุสื่อสารและงานจราจร

- งานคณะสี

- งานนิเทศติดตามผลและประเมินผลกลุ่มงาน

- งานที่ได้รับมอบหมาย